جنگ سوریه – ۲۲ آذر ۹۶ : ترامپ مدعی پیروزی بر داعش شد!

Donate

Donate

SouthFront

Do you like this content? Consider helping us!