گزارش جنگ سوریه-عراق – 6 آذرماه 96 : نیروهای عراقی 14100 کیلومتر مربع را از دست داعش آزاد کردند

Donate

 

Donate

SouthFront

Do you like this content? Consider helping us!