گزارش جنگ سوریه – ۹ آذر ۹۶ : آیا چین قصد دارد نیروهای ویژه خود را در سوریه مستقر کند؟

Donate

Donate

SouthFront

Do you like this content? Consider helping us!